Nederlandse touroperators willen plastic afval op Bali terugdringen

Summary
Nederlandse touroperators willen plastic afval op Bali terugdringen. Welk idee draag jij aan?
MATCHED
This challenge has been matched
Nederlandse touroperators willen plastic afval op Bali terugdringen
MATCHED
challenge

Als populaire vakantiebestemming onder toeristen krijgt Bali jaarlijks te maken met een enorme stroom aan plastic afval. Een deel van dit plastic afval is afkomstig van de toeristen die dit afval achterlaten op het eiland. Daarnaast zorgt de lokale bevolking door hun veranderende consumptiepatroon ook voor een toename van het plastic afval.

Oplossing voor het plastic?

Om de continuïteit van het toerisme op Bali te waarborgen, zoeken Nederlandse touroperators naar oplossingen om het plastic afval terug te dringen. 

Naar schatting wordt er dagelijks zo’n 10.000 m3; aan plastic afval geproduceerd op Bali. Een groot deel hiervan verdwijnt in de natuur, wordt verbrand of gedumpt in de zee. De overheid of lokale afvalophaalinitiatieven halen het overige deel op. Zij dumpen dit vaak op vuilnisbelten. Er ontbreekt een goede infrastructuur voor het afval op Bali. Deze vuilnisbelten raken langzamerhand overvol. Uitbreiding hiervan ondervindt veel weerstand van de lokale bevolking. Het afval wordt niet gescheiden; rest, gft, papier en plastic komen op één vuilnishoop.

Het probleem

De toeristische sector is niet bereid om te betalen voor de afvalophaaldienst van de overheid en dumpt haar afval in het zand op het strand. De bevolking van Bali kan het geld voor de ophaaldienst in veel gevallen kortweg niet opbrengen, aangezien het gemiddeld inkomen erg laag ligt.

De ruim 5 miljoen (2016) toeristen die Bali jaarlijks bezoeken, laten hun afval achter waar het hun uitkomt: het strand, de natuur, etc. Dit is erg schadelijk, voor mens en milieu!

De toeristische keten

Nederlandse touroperators die actief zijn op Bali zoeken naar oplossingen voor het plastic probleem. De hotels waar Nederlandse touroperators mee samen werken voelen geen of weinig prikkel om hun afvalmanagement en recycling goed te regelen. Hiernaast is een goede verwerking financieel onaantrekkelijk voor afvalverwerkers omdat hotels er weinig voor betalen. Dit zorgt ervoor dat illegaal dumpen van het afval het meest voor de hand ligt. Maar het probleem ligt niet alleen bij de hotels en bij de afvalverwerking. Er zal ook gekeken moeten worden naar de toeleveranciers van de hotels en de toeristen die gebruik maken van de hotels.

Totale ketenverantwoordelijkheid

Over de totale toeristische keten zal gekeken moeten worden waar de kosten en baten liggen voor de verschillende partijen. Wat kost het op lange termijn als de toeristen er niet meer voor kiezen om naar Bali toe te komen doordat de natuur zo vervuild is? Verder zullen de brede kosten en baten zichtbaar moeten zijn. Dit heeft met name betrekking op de maatschappelijke kosten en baten voor mens en milieu. 

De uitdaging

Welke rol kunnen Nederlandse touroperators op Bali in de keten spelen om het plastic probleem te verminderen? Wij horen graag van de community welke gedachten zij hebben. Laat hieronder een reactie achter, koppel een uitdaging met de knop rechts bovenin het scherm of neem contact op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Thom Koning
Thom Koning

Zie dat er wel reacties zijn, maar nog geen acties? Joeri geeft aan dat hij onderzoek heeft gedaan. Zet de touroperators en ketenpartners bij elkaar om van re-actie naar pro-actie te gaan. Stel vast en geef een duidelijk beeld waar men wil zijn over 5 jaar. Zoek aansluiting bij de SDG target(s), maak een stappenplan en laat dat zien aan de consument. ecoBali of ander lokaal initiatief zou als lokale kennispartner een goede rol kunnen spelen in het uitrollen van de pro-actie.

23 October 2018 11:09
Elise Schröer
Elise Schröer

Om dit probleem op te lossen is het essentieel het gedrag van de toeristen, bewoners en ondernemers te veranderen. Dit kan door eerst het gedrag in kaart te brengen en dit te koppelen aan recente wetenschappelijke inzichten uit de psychologie. Als we weten welke drijfveren en weerstanden achter het vervuilende of nalatende gedrag zit, kunnen we vervolgens een gerichte oplossing ontwikkelen en de effectiviteit hiervan meten. Specialisten in gedragsverandering zijn hier voor opgeleid. Vragen die wij kunnen oplossen zijn bijvoorbeeld: "Hoe stimuleren we toeristen om hun afval mee te nemen?" & "Hoe zorgen we ervoor dat hoteluitbaters minder afval gaan produceren?"

29 April 2018 20:14
Joeri Mucharowski
Joeri Mucharowski

Als één van de studenten die onderzoek hebben gedaan naar manieren waarop hotels op Bali het gebruik van plastics en hiermee ook het plasticafval terug kunnen dringen, draag ik hierbij mijn advies aan. Mijn onderzoek heeft zich gericht op de hotels op Bali.
Tijdens mijn onderzoek heb ik in kaart gebracht op welke manieren er (plastic)afval ingezameld wordt en welke rol hotels hierin betrekken. Hieruit is gebleken dat hotels weinig stimulans voelen om zich te verantwoordelijker te gaan opstellen met betrekking tot de inzameling van hun afval. Wanneer het opgehaald is, is het niet meer hun probleem.
Rondom de afvalproblematiek zijn er diverse lokale initiatieven opgezet, waaronder EcoBali en PlastikDetox, welke het afval inzamelen en bewerken voor hergebruik. Deze initiatieven beschikken over de juiste kennis, machines en ruimte om (plastic)afval in te zamelen, te sorteren, te bewerken en om het vervolgens als grondstof/nieuw product te verkopen. Oók kunnen zij als adviseur geraadpleegd worden of ingehuurd worden voor trainingen en workshops rondom het thema.
Mijn advies luidt dan ook dat hotels samen met lokale initiatieven, welke de kennis en expertise in huis hebben, gaan samenwerken om zo een afvalmanagementplan op te stellen voor het hotel. Dit houdt onder andere in dat de hotels hun afval scheiden, het gebruik van plastic beperken en de lokale bevolking actief betrekken om zo een voorbeeldfunctie te bekleden.

05 February 2018 17:31
Mike Arias
Mike Arias

De PKP Container is niet zomaar een afvalbak en slaat niet alleen afval op. De container sorteert en vermaalt plastic, karton, papier, dranken-, blik- en aluminium verpakkingen tot grondstof. Dit levert winst op voor gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven.
voor meer informatie https://pkpcontainer.eu
of neem contact met Mike Arias CEO/oprichter

11 December 2017 18:36
Lob Daassen
Lob Daassen

Zijn er op dit moment wel mogelijkheden om op Bali dergelijk afval te recyclen of zou het dan naar andere locaties vervoerd moeten worden?

29 November 2017 19:32