Aardwarmte in Overijssel

Summary
Delen van de huidige kennis over aardwarmte en informatie over de lopende onderzoeken.
Aardwarmte in Overijssel
library

In 2050 moet Overijssel aardgasvrij zijn. Aardwarmte is één van de alternatieve bronnen van duurzame warmte.

Aardwarmte wordt in de glastuinbouw in Nederland al wel toegepast, zoals in de Koekoekspolder in Overijssel. Maar met aardwarmte in de gebouwde omgeving is nog bijna geen ervaring. De komende jaren wordt in regionaal en landelijk onderzoek duidelijk of en waar in Overijssel de ondergrond geschikt is voor aardwarmtewinning.  Ondanks dat deze onderzoeken nog een aantal jaren in beslag zullen nemen, is ook al veel kennis wél beschikbaar. Ontdek meer over deze kennis in dit item!

Wat is aardwarmte?

De winning van warmte uit de aarde dieper dan 500 meter noemen we aardwarmte of ook wel geothermie. Wil je weten wat aardwarmte is, hoe het werkt, wie de betrokken partijen zijn en welke wet- en regelgeving hierbij komt kijken? Kijk dan eens op www.hoewerktaardwarmte.nl.

Flyer - Wat is Aardwarmte

Energie die je wint uit de bovenlaag van de aarde tot 500 meter, noemen we bodemenergie. Meer informatie daarover vind je op https://bodemenergienl.nl/.  

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland  

De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is een nationaal onderzoek om vast te stellen waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Met deze kennis kan het potentieel van aardwarmte in Nederland beter worden ingeschat en de eventuele ontwikkeling van aardwarmteprojecten worden versneld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door EnergieBeheer Nederland (EBN) en TNO in opdracht van het ministerie van EZK.   Meer weten over SCAN? Kijk op www.ebn.nl/scan.

Flyer - Hoe werkt seismisch onderzoek?

Potentiestudie geothermie Overijssel

In deze potentiestudie worden kansen voor geothermie in Overijssel beter in beeld gebracht. De potentie wordt bepaald op basis van de geologische geschiktheid in relatie tot de bovengrondse vraag en aanwezigheid van een (toekomstig) warmtenet. De potentiestudie levert een bouwsteen voor de Regionale Energiestrategieën in Overijssel. Via de reguliere kanalen, zoals de online community, worden gemeenten en geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd.  

Proeftuin Regionale Warmtetransitie Overijssel 

Voor aardwarmte- en restwarmteprojecten in Overijssel wordt een Proeftuin Regionale Warmtetransitie in Overijssel opgericht.  Dit is een samenwerkingsverband, financieringsprogramma en binnen de Proeftuin wordt onderzoek gedaan naar marktmodellen. De Proeftuin richt zich op kansen voor concrete projecten die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen. Wil je meer weten over wat de proeftuin kan betekenen voor uw project? Neem dan contact op met Milou Schrijver.  

Stichting Platform Geothermie 

Stichting Platform Geothermie is een onafhankelijke stichting die zich namens ruim 90 deelnemers uit de sector inzet voor de verantwoorde toepassing van geothermie in Nederland. Meer informatie over het platform of deelnemer worden? Ga naar www.geothermie.nl of mail naar info@geothermie.nl.  

Rijksoverheid en aardwarmte

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van aardwarmte en heeft daarvoor onder andere een exploratiesubsidie en een garantieregeling ingericht.  Tijdens de informatiebijeenkomst aardwarmte in Overijssel op 6 maart 2019 gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een presentatie over geothermie:

Presentatie EZK 6-3-19

Meer informatie

Voor meer informatie over geothermie en de beschikbare regelingen zijn de volgende links wellicht interessant:

  • Thermogis: Dit is software die bedrijfsleven en overheden ondersteunt bij de ontwikkeling van aardwarmte. 
  • Voor de opsporing en winning van aardwarmte dieper dan 500 meter is een vergunning nodig van de rijksoverheid. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft informatie en adviseert over deze vergunningen. 
  • Het Nederlands Olie- en gasportaal (NLOG) geeft informatie over mijnbouw in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat. Dit betreft ook de opsporing en winning van geothermische energie. 
  • Geothermieprojecten komen in aanmerking voor SDE+ subsidie. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorieën/geothermie-sde.
  • Ook is een garantieregeling beschikbaar die de kans op misboren afdekt.
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this library-item?