Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Circulaire economie: van wens naar uitvoering
library

In dit advies verkent de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLI) hoe de overheid een transitie naar een circulaire economie kan ondersteunen.

Over het advies

Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in haar advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’. Een kabinetsbrede aanpak kan meer samenhang brengen in de grote inspanningen die op dit moment al op diverse plaatsen worden geleverd om de economie circulair te maken. Het advies heeft de Rli op 18 juni 2015 aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Over de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn:

  • wonen
  • ruimtelijke ordening
  • milieu
  • klimaat
  • water
  • landbouw
  • natuur
  • voedsel (kwaliteit)
  • verkeer en vervoer
  • ruimtelijk-economische ontwikkeling
  • energie-infrastructuur
  • externe veiligheid

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?