Circulaire projecten in de praktijk

Circulaire projecten in de praktijk
library

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de huidige stand van circulaire bouwprojecten in Nederland geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat circulair bouwen nog geen gemeengoed is in de bouwsector, maar dat er toch al interessante projecten zijn gerealiseerd die zijn geïnspireerd door het circulaire gedachtegoed.

Bevindingen

Om een beeld te krijgen van welke obstakels circulaire projecten in de bouw op dit moment ondervinden en welke lessen er geleerd kunnen worden, heeft het EIB een aantal projecten nader onderzocht. In de bijgaande notitie worden deze beschreven.

De algemene bevindingen zijn als volgt:

  • Met een pragmatische aanpak wordt het nodige bereikt. Voor een bredere toepasbaarheid van het circulair bouwen zou het flexibeler omgaan met praktische zaken als regelgeving en het faciliteren van kennisdeling binnen de bouw vaker en sneller leiden tot succes.
  • De Rol van (lagere) overheden en woningbouwcorporaties is op dit moment groot. Dit kan verklaard worden door de maatschappelijke doelstellingen en lange termijn visie van deze partijen. Daarnaast kunnen deze partijen financiële risico’s die verbonden zijn aan deze projecten makkelijker ondervangen.
  • Een meer gestructureerde aanpak van innovaties is nodig. Er dienen heldere leerdoelen gesteld te worden om vrijblijvendheid te voorkomen. Ook kan er daarmee beter gekeken worden naar wat projecten daadwerkelijk opleveren.
  • Complexiteit van projecten zorgt voor grote problemen. In het type 'onrendabele projecten' zorgt een stapeling van ambitieuze (duurzaamheids-)doelstellingen ervoor dat projecten te complex worden. Dit maakt de financierbaarheid moeilijk en de realisatie bedrijfseconomisch niet haalbaar.
Notitie Circulaire Projecten in de Praktijk
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?