Over circulairondernemen.nl

Over circulairondernemen.nl
library

Circulairondernemen.nl is het platform waar ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden hun projecten, evenementen en ervaringen delen.

Om de gang naar een circulaire economie slim te versnellen hebben Circle Economy, Click NL Design, De Groene Zaak, Het Groene Brein, MVO Nederland en RVO.nl de handen ineengeslagen. Samen met partners als het ministerie van IenM, TNO, Acceleratio en IMSA werken wij in 7 thema’s aan de realisatie van acceleratie naar een circulaire economie: RACE. Een onderdeel van onze inzet is dit platform. Hierop vind je komende tijd ook de andere projecten en onderzoeken waaraan wij werken. En we nodigen je graag uit om hetzelfde te doen. Werken aan een circulaire economie: waar begin jij?

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?