Circulaire bedrijfsveiligheidskleding voor Dura Vermeer, Alliander en TBI Croon

Circulaire bedrijfsveiligheidskleding voor Dura Vermeer, Alliander en TBI Croon
solution

Dura Vermeer, Alliander en TBI Croon werken samen om in 2017 40% van de bedrijfskleding circulair in te kopen. REBus adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van een strategie en actieplan, in samenwerking met de markt. Zo ontstaat er een circulair inkooptraject voor bedrijfskleding die aan circulaire principes voldoet.

REBus Nederland wil inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. Inclusief de mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Het doel is leren hoe met nieuwe verdienmodellen circulair ingekocht kan worden en wat hiervan de effecten zijn op duurzaamheid.

Samenwerking

Door samenwerking zijn bedrijven beter in staat de groeiende vraag naar flexibiliteit te beantwoorden. Tevens worden risico's door samenwerking gedeeld of afgevlakt. Het belangrijkste begrip en voordeel wat er uit samenwerkingsverbanden kan ontstaan, is het "synergie effect" ofwel: 1+1=3. De samenwerking tussen bedrijven kan op verschillende manieren worden vormgegeven. DuraVermeer, TBI Croon en Alliander hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities op te stellen.

Het begin is gemaakt

De partijen hebben na het opstellen van een ambitiedocument een marktontmoeting georganiseerd. Daarbij lag de focus op het circulair maken van veiligheidshesjes. Een concreet resultaat is dat diverse grote opdrachtgevers hebben afgesproken dat alleen de kleur oranje nog wordt gehanteerd vanaf 2020. Eén kleur maakt het gemakkelijker om de grondstoffen te hergebruiken.

De drie partijen werken samen in de Green Deal maar maken per bedrijf aanbestedings- keuzes. DuraVermeer heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat een pilot uitgevoerd met regenpakken. Inmiddels zijn er meerdere circulaire kledingstukken op de markt gebracht. Hier Komt in 2016 een vervolg op. TBI Croon heeft de resultaten van die pilot meegenomen in een eigen onderzoek naar circulaire toepassingen binnen de huisstijlkleding. Alliander start in het voorjaar 2016 met de aanbesteding en gebruikt hierbij de opgedane ervaringen van TBI Croon en DuraVermeer.
 

Lees meer over deze pilot en circulair inkopen op de site van PIANOo

Andere pilots circulair inkopen:
Pilot Recyclebare werkkleding stewards Rijkswaterstaat
Gemeente Utrecht gaat ICT Circulair inkopen

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?