De thema’s gezondheid en duurzaamheid voorop centraal stellen bij de (her)inrichting van steden en dorpen

Summary
De meerwaarde die een gebied kan hebben voor gebruikers, omwonenden en bezoekers.
De thema’s gezondheid en duurzaamheid voorop centraal stellen bij de (her)inrichting van steden en dorpen
solution

Nagenoeg alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 aandacht voor meer regie van de overheid bij de ruimtelijke inrichting en voor meer aandacht voor functies die de markt in onvoldoende mate oppakt. 

 Naar verwachting zal de regiefunctie op landelijk niveau daardoor toenemen en de implementatie daarvan op lokaal niveau tot meer regie vanuit de gemeenten leiden. Gebiedsontwikkeling zal daardoor nog meer aandacht krijgen. Juist op de thema’s die de adviseurs van HEVO aan het hart liggen, zoals duurzaamheid en huisvesting van kwetsbare groepen en functies, komen bij elkaar in de inclusieve gebiedsontwikkeling.

 De inclusieve stad gaat over ‘iedereen’ en heeft het idee om ‘iedereen’ mee te laten doen. Het doel is het realiseren van een stad of dorp waar ruimte is voor het wonen, werken en leven voor ‘iedereen’.

Bij het realiseren van de inclusieve stad gaat het om het definiëren van welke doelen of waarden men wil bereiken. De verschillende doelen kunnen met elkaar conflicteren in de ruimtelijke omgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Keuzes voor het investeren in een scholencampus en tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte zodanig verbeteren dat de kwaliteit van dit leefgebied verbetert.
  • Het in stand houden of verbeteren van een woningbouwprogramma dat gelijke kansen biedt voor een groep bewoners in een groter gebied.

De noodzaak van verduurzaming van de gebouwde omgeving staat niet langer ter discussie. De wijze waarop we onze steden en dorpen inrichten vereist echter wel een goede integrale afstemming en regie. Ons inziens gaat het de komende jaren vooral over maatschappelijk draagvlak, haalbaarheid en financierbaarheid. We zien belangrijke opgaven voor ons die een nadere integrale afweging vragen binnen een inclusieve gebiedsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Energietransitie en circulaire economie.
  • Realiseren passende woningvoorraad waarin plaats is voor iedereen.
  • Realiseren van functies in aanvulling op het woon-werkgebied om het een aantrekkelijke verblijfplaats te maken (verbindingen met de omliggende stad of het dorp).
  • Vernieuwen en verduurzamen van onderwijsvastgoed.
  • Duurzame mobiliteit.
  • Preventie en positieve gezondheid.
     

TOT SLOT

De thema’s gezondheid en duurzaamheid staan de komende jaren centraal bij de (her)inrichting van steden en dorpen. Daarnaast vinden we focus op gezondheid, gedrag en eigen regie steeds belangrijker, juist ook bij gebiedsontwikkeling. Na de Tweede Kamerverkiezingen zien we in hoeverre de wens van vele partijen om meer overheidsregie bij gebiedsontwikkeling te organiseren werkelijkheid wordt. Meer lokale regie voor de ontwikkeling van gezonde en duurzame dorpen en steden zal de komende jaren meer van belang worden.

MEER WETEN?

Neem contact op met René Lolkema, telefoon 073 6 409 409 of lees verder over gebiedsontwikkeling.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?