Circular Design Cases: ken je het perfecte antwoord op de verkeerde circulaire ontwerpvraag?

Circular Design Cases:  ken je het perfecte antwoord op de verkeerde circulaire ontwerpvraag?
library

Een team ontwerpstudenten hield bestaande producten tegen het licht en ontwikkelde nieuwe ontwerpen, aan de hand van circulaire ontwerpstrategieën. De lessen die we geleerd hebben delen we aan de hand een serie blogs. De "Circulair Design Cases" die uit dit project voortkomen zijn onderdeel van CIRCO creating business through circular design.

De frustratie die design leader Tim Brown in de New York Times uitsprak: “I spent too much of my career feeling like I’d done a really good job answering the wrong question” blijkt ook in circulaire cases op de loer te liggen. En ook hier ligt de oorzaak in de rest van zijn quote “If you don’t ask the right questions, then you’re never going to get to the right solution.”

Ervaring in de cases leert dat het essentieel is om een circulaire design challenge aan het begin van het ontwerpproces scherp en gefocust te formuleren. Dit klinkt vanzelfsprekend en eenvoudig, maar blijkt om een aantal redenen in de praktijk behoorlijk lastig.

De relevantie van een design challenge

De aard van een circulair herontwerpproces herbergt en aantal redenen waarom een design challenge van belang is. Ten eerste ontbreekt bij de cases, maar ook als je zelf een circulair herontwerp start, vaak een expliciete design briefing. Standaard ontwerpprocessen bouwen over het algemeen op een duidelijke design briefing die de opdracht en randvoorwaarden voor het proces bepaalt. De design challenge geeft een deel van de richting die normaal gesproken uit een briefing komt.

Ten tweede zijn vaak meerdere factoren minder voorspelbaar of inzichtelijk in een circulair ontwerpproces. De analyse geeft bijvoorbeeld niet alle informatie die je verlangt, je kan niet alle onderdelen met elkaar combineren en meerdere oplossingsrichtingen lijken lang relevant. Zonder focus is de kans groot dat je uitkomt op een onbeheersbare range aan oplossingsrichtingen.

Daarnaast is bij een circulair herontwerp sprake van een gecombineerde ambitie om in ieder geval de propositie (meer) circulair te maken gelijktijdig aantrekkelijk businessmodel te ontwerpen. Met als belangrijke randvoorwaarden dat dit aansluit bij de customer journey.  Feitelijk gaan ontwerp van product en businessmodel altijd hand in hand, maar in een nieuw circulair ontwerpproces worden huidige businessmodel en ontwerpuitgangspunten nadrukkelijk ter discussie gesteld. Dit creëert een enorme oplossingsruimte over meerdere dimensies. Tegelijkertijd is er sprake van een iteratief proces. In de cases bleek vaak dat de ontwerpuitdaging meerdere malen aangepast moest worden omdat een groot deel van de ontwerpideeën niet (commercieel) haalbaar blijken, cq geen businessmodel hebben.

Rol van de design challenge

De design challenge geeft richting aan het design proces en ijkt de uitkomsten. Maar wat is een design uitdaging? Op basis van de analyse definieer je wat je wilt bereiken met het herontwerp van een product. Goed startpunt is om in de analyse in beeld te brengen waar de grootste vernietiging van waarde in het systeem plaatsvindt. Zowel op materiaalniveau als economisch. Op punten waar van beide sprake is zijn over het algemeen circulaire kansen. De design challenge beschrijft welk probleem (waardevernietiging) je gaat aanpakken en wat de belangrijkste oplossingsrichting daar voor is. In de circulaire cases heeft elke ontwerpteam gedurende het ontwerpproces extra tijd besteed aan het formuleren van een design challenge voor zijn product. Dit creëert een duidelijk startpunt. Hieronder staan de voorbeelden van de cases ter verduidelijking.

Bij iedere stap in het proces wordt gekeken of de resultaten een oplossing zijn voor de geformuleerde challange. In de cases bleek dat vaak niet zo te zijn. In dat geval maakt de reflectie op de uitdaging dat de ontwerper kritisch blijft. Dat was dan aanleiding om nog een keer goed door de design strategieën en de businessmodellen te gaan om alsnog een passende oplossing te formuleren.

In meerdere gevallen lukte ook dit niet en bleek de design challenge niet valide of haalbaar. In een dergelijk geval werd deze geherformuleerd. Vaak kwam dat uit op de keuze voor specifiekere doelgroep en verschuift de scope van het product naar een combinatie van een product met een dienst. Feitelijk ontwikkelt de ontwerpuitdaging soms mee met de iteratieve stappen in het proces. Dat betekent niet dat deze een wassen neus is. Door in iedere stap de design challenge expliciet te toetsen en eventueel te herformuleren, borg je dat je werkt aan een oplossing voor de relevante vraag en daarmee voorkomt dat je dezelfde frustratie als Tim Brown krijgt.

Voorbeelden uit de circulaire cases

  1. Fietslampje: in eerste instantie was het de uitdaging om de levensduur te verlengen (waterdicht te maken en voorkomen van per ongeluk aanzetten van de batterij) van een goedkoop fietslampje. Dat werd aangescherpt tot het inrichten van een end-of-life systeem zodat oude lampjes na gebruik verzameld en hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Vervolgens is de uitdaging verbeterd tot het ontwerpen van en waterdicht lampje dat minder snel hersteld kan worden. Hierdoor heeft de gebruiker minder mogelijkheden tot reparatie (en batterij vervangen of opladen), wat aansluit bij het vergroten van het gemak om dit uit te laten besteden. Nu zou een access model geschikt zijn en verschuift de oplossingsrichting van product naar dienst.
  2. Hockeystick: de eerste uitdaging was om de technische levensduur van een hockeystick aan te sluiten aan de gebruiksduur. Naar aanleiding van de analyse heeft de student besloten een specifieke doelgroep te kiezen. Hierbij is de focus op junioren interessant, omdat ze vaak een nieuw hockeystick willen omdat ze 1) uit hun hockeystick groeien en 2) een nieuwe kleurtje willen. Daarnaast is deze doelgroep erg groot (2/3 van de hockeyspelers; in totaal 160.000 potentiele klanten).
  3. Kiteboard: de oorspronkelijke uitdaging was om een product of dienst te ontwikkelen om te voorkomen dat kiteboards in onbruik raken. Eén van de redenen voor onbruik is dat men progressie maakt en afhankelijk van het niveau of stijl andere producten nodig hebben. Aangezien het kiteboard niet flexibel genoeg is mee te veranderen, wordt dit door het businessmodel ondervangen en wordt de uitdaging toegespitst op het ontwerpen van een dienst.
  4. Koelkast: allereerst was het de uitdaging om een koelkast te ontwerpen zodat mensen deze beter kunnen onderhouden en om de levensduur te verlengen. Echter kwam de student er achter dat de levensduur ook wordt beïnvloed doordat mensen de koelkast eerder wegdoen. Aangezien het lastig te achterhalen is waarom dit gebeurt, is de nieuwe uitdaging om een koelkast in combinatie met een dienst te ontwerpen die gemakkelijk aangepast wordt aan de veranderende leefsituatie. De veranderende leefsituatie heeft namelijk een grote invloed de capaciteit en het doel van de koelkast.
  5. Slipper: naar aanleiding van de questionnaire over gebruik van slippers stelde de student zich als uitdaging om hoogwaardige slippers te ontwerpen die langer meegaan voor een lage prijs. Na het toepassen van de businessmodellen en de (commerciële) haalbaarheid van het concept besefte de student dat een alleenstaand product niet voldoende was. Uiteindelijk heeft de student de uitdaging veranderd in het aanbieden van een product met een extra service.
  6. Speaker: de eerste versie van de uitdaging was breed en focuste op het product. Na het toepassen van de businessmodellen werd de focus duidelijker en is de uitdaging minder gericht op het product, maar op de context waarin een service geleverd kan worden die draadloze speakers gebruikt.
  7. Tandpasta: eerst is de uitdaging om de verpakking van tandpasta te vermijden; een abstracte challenge. Gedurende het project krijgt de student steeds beter voor ogen hoe het concept eruit komt te zien en wordt de uitdaging groter waarbij er gekeken wordt naar het gehele systeem. De focus ligt op de verpakking en het gebruik van een dispenser. Dit resulteerde in het idee om na te denken over de dosering, aangezien veel tandpasta ongebruikt blijft. Tenslotte ontwikkelde de design challenge zich tot het kijken naar de verpakking en het product, en hoe deze een rol vervullen in het gehele systeem.
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Pieter van Os

Employee at Reversed Concepts

Do you want to comment on this library-item?