Circulaire klimaatinstallatie stap voor stap dichterbij

Circulaire klimaatinstallatie stap voor stap dichterbij
solution

Op een andere manier ontwerpen om te komen tot een circulaire klimaatinstallatie. Dat was de insteek van de projectgroep Design for Disassembly. Het rapport met resultaten van het project toont belangrijke inzichten.

In het keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering van Nederland circulair! werken bedrijven uit de keten van klimaatinstallaties aan verschillende circulaire projecten. Dit project is daar één van. Het is een tegengeluid op de huidige klimaatsystemen in kantoorpanden die vaak lastig aan te passen zijn, laat staan te verwijderen. Meestal kunnen de verschillende onderdelen pas bij de sloop als grondstof herwonnen worden. Dit leidt tot waardevernietiging, inflexibiliteit van het systeem en zwaardere milieudruk dan nodig of wenselijk.

4 uitgangspunten om anders te ontwerpen

Om tot DFD principes voor klimaatsystemen te komen, zijn vier uitgangspunten gecombineerd. Ten eerste is er uitgegaan van vijf algemene principes van design for disassembly. Die zijn, als tweede, toegepast op opwekking, distributie en afgifte. Ten derde staat bij de toepassing van de principes centraal of het gaat over het gehele systeem, welke module het betreft of dat het over een component gaat. Tot slot is uitgegaan van bestaande producten en dus niet van nieuw te ontwikkelen producten. Er is bekeken hoe bestaande producten aangepast of vervangen kunnen worden door alternatieven waardoor een DFD klimaatsysteem gerealiseerd kan worden.

In de publicatie worden bovenstaande uitgangspunten uitgelegd.

Ontwerpmatrix voor ontwerpers, inkopers en het onderwijs

Daarnaast wordt in de uitgave een handzame matrix aangeboden die verschillende spelers in de keten kunnen gebruiken. Door de principes op systeem-, module- en componentniveau toe te passen, kan een klimaatsysteem worden ontwikkeld dat volledig op DFD principes is gebaseerd.

"Circulair design zou wat mij betreft al op de basisschoolmoeten worden onderwezen", zegt Xander van Bree (Frico B.V.) in het rapport.

Rapport

Benieuwd naar de designprincipes en de toepassing daarvan, download hieronder het rapport: Design for Disassembly, principes voor klimaatsystemen.

Rapport Design for Disassembly
Read more

Do you want to comment on this solution?