Circulaire economie: van visie naar realisatie - resultaten van negen Circular Economy Labs

Circulaire economie: van visie naar realisatie - resultaten van negen Circular Economy Labs
library

In 2013 is USI gestart met een serie van Circular Economy Labs. Ter ere van het tiende lab zijn de resultaten van de eerdere labs gebundeld in dit rapport. “De negen Circular Economy Labs hebben een grote rijkdom aan kennis en ervaringen opgeleverd die we via deze publicatie willen delen met andere geïnteresseerden", aldus Jacqueline Cramer van USI.

De gedachte achter de Circulaire Economie is verbazend simpel: met het oog op de continu
stijgende mondiale consumptie en gestage uitputting van geologische grondstoffenreserves
moeten we zoveel mogelijk toe naar hergebruik, recycling en gebruik van biobased grondstoffen. De kringlopen in de natuur vormen een prachtig voorbeeld hoe we met ons afval zouden moeten omgaan: afval wordt weer grondstof voor nieuwe producten.

De discussie over een circulaire economie gaat tot op heden vooral over de theorie: hoe zou een circulaire economie er idealiter moeten uitzien. Te weinig aandacht is er nog voor de praktijk: hoe kunnen we de circulaire economie realiseren? Deze vraag is eerder economisch en beleidsmatig van aard dan technisch. Er ligt al veel kennis op de plank om de meeste producten en materialen te kunnen hergebruiken, recyclen of vervangen door biobased versies. Maar daadwerkelijke toepassing staat of valt veelal met de economische en organisatorische haalbaarheid. 

Tegen deze achtergrond is het Utrecht Sustainability Institute in 2013 gestart met een serie van, oorspronkelijk vijf, Circular Economy Labs. Deze bijeenkomsten bieden betrokken partijen per keten of cluster van bedrijven de gelegenheid om samen te komen, te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om de Circulaire Economie in de praktijk tot stand te brengen. Tijdens de debatavonden staat elke keer een productketen centraal. Op basis van een grondige voorbereiding worden tijdens deze avonden oplossingen gezocht voor concrete knelpunten die een circulaire aanpak in de weg staan. Ook het publiek wordt hierbij op interactieve wijze betrokken. De gedachte is dat via een gezamenlijke aanpak per productketen een circulaire economie daadwerkelijk dichterbij kan komen. Het vergt nieuwe vormen van samenwerking en andere financiële arrangementen. En het zal leiden tot de toepassing van nieuwe business modellen die meer het gebruik dan het bezit van producten stimuleren. Deze inzichten willen we concreet maken in de Circular Economy Labs.

Rondom de Circular Economy Labs is een ‘community’ van actieve en betrokken geïnteresseerden ontstaan. Sprekers, panelleden en aanwezigen in de zaal inspireren elkaar en worden in het vervolgproces van de diverse labs meegenomen. Vanwege het succes is het niet bij vijf bijeenkomsten gebleven. Inmiddels is het tiende lab een feit en ter ere hiervan hebben wij de resultaten van de eerste negen labs gebundeld. Een diversiteit aan productketens en sectoren komt hierbij aan bod: e-waste, papier & karton, bouw- en sloopafval, plastic, textiel etc. En met discussies die uiteen lopen van technisch tot beleidsmatig. De conclusies en aanbevelingen die we uit deze resultaten kunnen trekken dienen als inspiratiebron en als handvatten om concreet aan de slag te kunnen gaan met de Circulaire Economie. Van visie naar realisatie.

Bundeling_resultaten_Circular_Economy_Labs.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?