Dakdokters

Summary
De Dakdokters, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van groene daken, wilde via het helpdeskadvies meer inzicht krijgen in de technische mogelijkheden van groene daken op megastallen.
Dakdokters
solution

De Dakdokters, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van groene daken, wilde via het helpdeskadvies meer inzicht krijgen in de technische mogelijkheden van groene daken op megastallen en de bijdrage die dit levert aan dierenwelzijn, en in de marktvraag hiernaar binnen de veehouderijsector.

Groene daken en dierenwelzijn

Groene daken hebben een link met dierenwelzijn via het binnenklimaat van stallen. Het advies laat zien dat groene daken een positief effect hebben op dit binnenklimaat, zowel wat betreft energiebehoefte als temperatuurverschillen. Deze klimaatregulerende effecten zijn afhankelijk van onder meer het oppervlakte, het soort en de dikte van het substraat en van het type vegetatie.

Advies

Uit het advies blijkt verder dat er interesse is voor groene daken vanuit de markt maar dat zich nog geen concrete marktvraag in de sector heeft ontwikkeld. Barrières voor ondernemers zijn hoofdzakelijk de kosten en het ontbreken van goede voorbeelden. Als argumenten vóór groene daken wordt vanuit de markt aangegeven dat dit met name vanuit het oogpunt van landschappelijke inpassing en een positieve uitstraling interessant lijkt. Dierenwelzijn en de energiebesparende werking van een groen dak worden niet genoemd als argumenten, hoewel dit in de bedrijfsvoering toch grote kostenposten kunnen zijn.

Marktvraagontwikkeling stimuleren

Om de marktvraagontwikkeling te stimuleren kan Dakdokters, al dan niet gesubsidieerd, een aantal groene daken op zichtbare, toonaangevende stallen plaatsen. Hulp van koplopers is hierin van nut. Daarnaast kan Dakdokters het onderwerp onder de aandacht te brengen via certificerende instanties (om groene daken als extra criterium op te nemen) en bestaande initiatieven die inspelen op ontwikkelingen in de agrarische sector zoals ‘Het nieuwe veehouden’, ‘Keten duurzaam varkensvlees, ‘Varkenshouderij 2.0’, de ‘Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij (UDV)’ en ‘Varkansen’.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?