Een belangrijk vraagstuk in het bouwproces

Summary
Circulair aanbesteden
Een belangrijk vraagstuk in het bouwproces
solution

 Innovatie begint bij jezelf, bij het stellen van vragen, bij de behoefte om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De transitie naar een circulaire economie begint daarom met circulair aanbesteden.

CIRCULAIR AANBESTEDEN GAAT OVER HET BEHOUDEN VAN WAARDE EN VOORKOMEN VAN VERNIETIGING

De Europese Commissie heeft op 11 maart 2020 het Actieplan voor de Circulaire Economie gepubliceerd. Het actieplan stelt verschillende wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor om de consumptievoetafdruk in de EU te verkleinen en het circulaire gebruik van producten en grondstoffen in de EU te verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het bevorderen en realiseren van een circulaire economie.

Veel gemeenten en andere aanbestedende diensten hebben de ‘green deal circulair inkopen’ getekend of circulaire ambities opgenomen in beleidsplannen of innovatieagenda’s. De abstracte ambities dienen omgezet te worden naar concrete vragen. Complexe regelgeving en procedures worden vaak gezien als hindernissen bij het uitvragen van een circulaire aanbesteding in de markt.

Wij kunnen u hierbij helpen.

100% CIRCULAIR! DOE HET SAMEN EN GEEF HET DOOR.

We hebben ervaring met circulair bouwen. Samen met u starten we met het in beeld brengen van de ambities en de scope en zetten wij dit om in (functionele) circulaire eisen.

Daarna toetsen en verrijken wij deze met oplossingen uit de markt. Op deze wijze laten we marktpartijen meedenken over de opgave.

Na deze fase start de aanbestedingsprocedure, waarbij we ondersteunen bij het opstellen van de selectie- en gunningsdocumenten en een passende beoordelingsmethodiek, die aansluit bij uw vraagstelling en bij de principes van de circulaire economie.

Aeres Hogeschool

Een van de projecten waarbij door HEVO circulair aanbesteden is toegepast is Aeres Hogeschool. Hier is circulariteit door een integraal ontwerpteam in het Definitief Ontwerp verwerkt. Met de tijdens de markconsultatie verkregen informatie is een technisch gespecificeerd bestek opgesteld en aan inschrijvers is gevraagd - rekening houdend met het opgegeven plafondbedrag - circulaire alternatieven aan te bieden. Hiermee is de markt uitgedaagd om te komen met de meest innovatieve circulaire alternatieven op dat moment.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?